Politiker motionerar om lägre alkoholskatt

När motionerna har behandlats i utskottet röstar riksdagens ledamöter om dem. Foto: Riksdagen

Fem förslag som berör differentierad alkoholskatt kan man summera när riksdagens allmänna motionstid gått ut.

Det handlar om förslag som vill att alkoholskatten för mindre bryggerier ska sänkas för att kompensera för storbryggeriernas stordriftsfördelar. Liknande skatter finns i de flesta länder i EU, men Sverige har hittills varit motsträvigt.

Men några politiker finns det i alla fall som vill genomföra skattelättnaden och som lämnat in motioner till riksdagen med den avsikten.

Först ut är moderaten Sten Bergheden som motiverar en översyn av skatten för små bryggerier att de nuvarande nivåerna snedvrider konkurrensen.

– Små hantverksbryggerier har det tufft med att konkurrera med priser och måste jobba extra med att ta fram unika och speciella ölsorter. Att utländska småbryggerier har lägre ölskatt och Sverige har högre ölskatt snedvrider konkurrensen. Dessutom hämmar det exporten av svenskt hantverksöl, skriver han i motionen.

Socialdemokraterna Joakim Järrebring och Petter Löberg är inne på samma linje:

– De snedvridna konkurrensvillkoren har medfört att den explosionsartade tillväxten i antalet hantverksbryggerier och hantverksöl inte kunnat omvandlas till motsvarande större marknadsandelar för hantverksbryggerierna. Nystartade småbryggerier förblir därför till stor del små och olönsamma. Just nu kämpar många små hantverksbryggerier med lönsamheten, när priser på råvaror och elpriset ökar, skriver de bland annat.

Elisabeth Thand Ringqvist och Anders W Jonsson, båda från Centerpartiet, skriver i sin motion att stordriftsfördelarna för stora bryggerier riskerar att slå mot mindre bryggerier.

– Det begränsar de småskaliga bryggeriernas inträde till den svenska ölmarknaden och riskerar att på sikt slå mot utbudet. Systembolagets påslagsmodell och momsen accentuerar snedvridningen och gör de små hantverksbryggeriernas öl än mer dyra i förhållande till de stora bryggeriernas. Nystartade små bryggerier förblir därför till stor del små och olönsamma, fortsätter de.

Sen har ytterligare två socialdemokrater gett sitt bidrag till motionsfloden, Mikael Dahlqvist och Lars Mejern Larsson. De har pratat med Wermlands Brygghus och kommer fram till att det krävs förändringar.

– En möjlig väg för staten att underlätta för de mindre bryggerierna skulle vara sänkt alkoholskatt nnligt en modell från Storbritannien skulle mindre hantverksbryggerier kunna överleva på sikt. Tanken är halv alkoholskatt om man brygger max 500 000 liter per år, sedan gradvis skala upp till full alkoholskatt vid sex miljoner liter, står det i deras motion.

Just den brittiska modellen återkommer i de flesta motionerna som en möjlig lösning även för Sverige.

Tobias Andersson har tillsammans med andra sverigedemokrater tagit med differentierad alkoholskatt i ett större paket inriktat på regional tillväxt.

– Givet riksdagens tillkännagivande om att implementering av EU-direktiv inte bör försämra företags konkurrenskraft torde det onekligen vara aktuellt att utnyttja denna möjlighet att förenkla för den inhemska småskaliga alkoholproduktionen och samtidigt stärka dess konkurrenskraft, skriver de.

Nu hänvisas motionerna till riksdagens utskott innan riksdagen slutligen beslutar om dem.