Dryckesbranschen minskar utsläppen

De direkta utsläppen från dryckesbranschen har minskat kraftigt. Det konstateras i en rapport från Dryckesbranschens klimatinitiativ.

Klimatinitiativet är ett samarbete mellan Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL), Sveriges Bryggerier och Systembolaget och det är den fjärde rapporten som kommer ut.

I ett pressmeddelande konstaterar man att man ser en ökad andel återvunnet material i förpackningarna och att fler deltagare i klimatinitiativet gått över till fossilfria energikällor.

Rapporten grundas på data från 56 företag i branschen, motsvarande 86 procent av dryckesvolymen i Systembolagets fasta sortiment.

– När omvärldsfaktorer stökar till det för dryckesbranschens aktörer tar man ändå ägandeskap över det man kan kontrollera. Både ökad återvinningsgrad och ökad användning av fossilfria energikällor ligger i linje med Initiativets fyra mål till 2030, säger Anna-Karin Fondberg, vd för Sveriges Bryggerier.

– Att allt fler vill vara en del av Dryckesbranschens Klimatinitiativ visar också på ett ökat intresse och medvetenhet för hållbarhetsfrågan inom branschen.

Anna De Geer, vd för Sprit & Vinleverantörsföreningen tar upp transporterna som en viktig del framöver.

– Två år av pandemi har skapat utmaningar för dryckesbranschens klimatarbete Nu ser vi att exempelvis transporter blev en utmaning där en del sträckor lades om till lastbil i stället för tåg eller båt.

– Transporter är en stor del av framför allt de importerande företagens klimatpåverkan och fokus ligger nu på att skapa förutsättningar för de omställningar som krävs.

Mycket återstår att göra konstaterar Ann Carlsson Meyer, vd för Systembolaget.

– När klimatarbetet utmanas är det en styrka att vi inom DKI delar insikter och inspirerar varandra. Det finns mycket kvar att göra. Klimatavtrycket från förpackningar ökade jämfört med 2020 eftersom konsumenterna under pandemin ändrade sina inköpsvanor och dryckesval.

– Med särskilt fokus på förpackningar och transporter fortsätter vi nu vårt gemensamma arbete för att branschen ska vara klimatneutral 2045.

De fyra mål som klimatinitiativet har är:

100 procent resurseffektiva och fossilfria inrikes transporter samt en ökande andel fossilfria transporter i utlandet.

100 procent resurseffektiva och materialåtervinningsbara förpackningar.

100 procent förnybar el och energi i den egna verksamheten samt en ökande andel i hela leverantörskedjan.

En strategi för mätbar primärproduktion och odling.