Få partier vill ändra skatterna på alkohol

Så tycker riksdagspartierna i olika alkoholfrågor

Foto: Montage/Fialotta Bratt-valmyndigheten

Det är bara två av riksdagens partier som vill ha differentierade alkoholskatter, som skulle innebära att mindre bryggerier gynnas skattemässigt – det och mer får du reda på i vår valenkät.

Beernews har bett Sveriges riksdagspartier svara på en enkät om alkohol, som tar upp några aktuella frågor.

Gårdsförsäljningen är ämnet för en av frågorna i enkäten. Det finns en färdig utredning, som väntar på genomförande. Och tittar man på vad partierna tycker så borde det inte vara omöjligt att det kan genomföras. Det är bara Vänstern som är uttalat negativt, övriga är positiva eller neutrala – men flera med ett förbehåll: att gårdsförsäljningen inte riskerar Systembolagets monopol.

Systembolaget har också ett stort stöd bland riksdagspartierna, nästan alla svarar att de vill behålla monopolet, det är bara Moderaterna som vill utreda monopolet tillsammans med alkoholskatterna.

Frågan om differentierade alkoholskatter för mindre producenter är det svårare att få stöd för. Den typen av skatter finns i många länder i EU och Sveriges Oberoende Bryggerier driver frågan i Sverige. Men det lär nog dröja innan det genomförs här, i alla fall om man ska tro på svaren nedan. Bara Centerpartiet och Sverigedemokraterna är uttalat positiva.

Här är alla frågorna och partiernas svar:

Anser ni att Systembolagets monopol ska vara kvar?

Vänsterpartiet
– Ja. Vi står för en solidarisk alkoholpolitik. Det innebär att vi anser att tillgängligheten av alkohol ska vara begränsad. Vi ska ha höga skatter, ett starkt Systembolag och strängare regler för privatinförsel. Lägre totalkonsumtion innebär att den alkoholrelaterade ohälsan och dödligheten minskar. Ju mer alkohol som konsumeras, desto större blir skadorna.

Socialdemokraterna
– Ja.

Miljöpartiet

– Ja! Vi anser att Systembolaget och alkoholmonopolet fyller en viktig funktion och tycker inte att det ska avregleras.

Centerpartiet
– Ja, men ett försäljningsmonopol ställer höga krav på tillgänglighet och kvalitet. Vi vill därför att kommunerna ska få ett ökat inflytande över var det ska finnas systembolag, att det ska bli enklare för lanthandlare att bli systembolagsombud, genom att det blir möjligt för dem att hålla eget lager med Systembolagets priser som lägsta pris samt att det ska bli enklare för små bryggerier och andra hantverksmässiga dryckesproducenter att sälja sina varor på Systembolaget. Vi vill även att Systembolagets informationsansvar flyttas över till Folkhälsomyndigheten samt att insamling av statistik rörande alkoholförsäljning och alkoholkonsumtion ska ligga på en fristående myndighet.

Liberalerna
– Ja, Liberalerna har inga planer på att avskaffa Systembolagets monopol.

Kristdemokraterna
– Ja. Alla människor ska kunna växa upp och leva utan risk att skadas på grund av eget eller andras bruk av alkohol. Kristdemokraterna står därför för en solidarisk, folkhälsobaserad och restriktiv svensk alkoholpolitik som främjar ett samhälle med måttfulla alkoholvanor. Vi värnar därför Systembolagets försäljningsmonopol samt en aktiv prispolitik som via punktskatter gör alkohol dyrare än andra drycker.

Moderaterna
– Vi vill se en bred utvärdering av den svenska alkoholpolitiken med ett särskilt fokus på monopolets roll och alkoholskatten.

Sverigedemokraterna
– Ja. Systembolaget är betydelsefullt för folkhälsan, då man genom ålderskontroller bidrar till minskad alkoholkonsumtion bland unga.

Bör gårdsförsäljning av alkohol tillåtas?

Vänsterpartiet
– Nej. Vänsterpartiet anser att det gäller att värna Systembolaget och motverka gårdsförsäljning.

Socialdemokraterna
– En viktig utgångspunkt för oss socialdemokrater är att ett förslag om en begränsad gårdsförsäljning måste överensstämma med EU:s konkurrenslagstiftning och inte hotar det svenska alkoholförsäljningsmonopolet.

Miljöpartiet

– Vi skulle inte ha något emot att småskaliga producenter fick bedriva gårdsförsäljning om det inte skulle riskera Systembolagets ställning och det undantag vi har fått av EU. Så länge det gör det så anser vi att det allra viktigaste är att Systembolaget på ett smidigt sätt erbjuder mindre svenska producenter möjligheter att sälja i butiker och i beställningssortimentet, så att det är lätt att hämta beställd vara efter besök på gårdarna. Vi tycker däremot att det är rimligt att underlätta för provsmakning vid tillverkning. Parallellt med denna hållning är vi måna om folkhälsoperspektivet och vill inte se en ökad totalkonsumtion av alkohol i samhället.

Centerpartiet
– Ja, gårdsförsäljning är viktigt för Sverige, inte minst för att stärka besöksnäringen. Gårdsförsäljningsutredningen har presenterat ett förslag som Centerpartiet med vissa justeringar som exempelvis slopad volymbegränsning vill se genomfört under 2023.

Liberalerna
– Ja, gårdsförsäljning av alkohol bör tillåtas.

Kristdemokraterna
– Kristdemokraterna har inget principiellt emot gårdsförsäljning av lokalproducerad alkohol i små volymer med det får inte äventyra Systembolagets detaljhandelsmonopol.

Moderaterna
– Ja.

Sverigedemokraterna
– Ja. För samtidigt som Systembolaget är betydelsefullt för folkhälsan växer intresset för gårdsbutiker på landsbygden och för närproducerade varor. Detta kan spela stor roll för ökat företagande, utvecklad landsbygd och för ökad besöksnäring i stort. På detta område bör regelverket ses över, eftersom reglerna för framställning och försäljning i dag är onödigt krångliga.

Ska alkoholskatter höjas, sänkas eller vara kvar på nuvarande nivå?

Vänsterpartiet

– Vi har inga förslag på ändrade nivåer.

Socialdemokraterna
– Alkohol- och tobaksskatterna är effektiva styrmedel för att förbättra folkhälsan. Den svenska alkoholskatten har inte justerats sedan 2017, vilket har lett till att skattesatserna har halkat efter den övriga prisutvecklingen i samhället. Regeringen bedömer att det är motiverat att höja alkoholskatten. Skatten på bland annat öl och vin föreslås höjas med cirka 5 procent den 1 januari 2023 och med ytterligare cirka 8 procent den 1 januari 2024. Skatten på sprit föreslås höjas med cirka 1 procent den 1 januari 2023 och med ytterligare cirka 1 procent den 1 januari 2024.

Centerpartiet
– I vår senaste budgetmotion gjorde vi inga förändringar av nivåerna på alkoholskatter i förhållande till regeringens förslag.

Miljöpartiet

– Vi står bakom de höjda nivåer på alkoholskatt som har beslutats.

Liberalerna
– Liberalerna har inga planer på att förändra alkoholskatten.

Kristdemokraterna
– Höjas.

Moderaterna
– Vi har inga förslag på varken höjningar eller sänkningar.

Sverigedemokraterna
– Vi tycker av folkhälsoskäl att det i grunden är bra med en hög beskattning av alkohol men att det måste stå i rimlig proportion och ge den efterfrågade effekten. Vi vill inte höja alkoholskatten från dagens nivåer då det kan leda till att konsumenter i högre utsträckning kommer att inhandla dessa varor från andra länder med ett lägre pris och lägre beskattning, samtidigt som de ekonomiska incitamenten för illegal införsel och försäljning av dessa varor förstärks.

Anser ni att Sverige ska ha differentierade alkoholskatter där mindre producenter gynnas med en lägre alkoholskatt?

Vänsterpartiet
– Nej.

Socialdemokraterna
– Nej, vi har inga planer på att differentiera alkoholskatten eftersom vi har ett folkhälsoperspektiv på skatten.

Miljöpartiet

– Nej, vi har inte föreslagit några ändringar av dagens system där skatten är kopplad till alkoholen som sådan. Det kan finnas anledning att gynna mindre producenter, men vi ser inte att alkoholskatten är ett sådant instrument.

Centerpartiet
– Ja, vi driver den frågan och tycker att det är önskvärt att en differentiering införs.

Liberalerna
– Liberalerna har inga sådana förslag.

Kristdemokraterna
– Det är inget vi tagit ställning till.

Sverigedemokraterna
– Vi är positivt inställda till differentierade alkoholskatter som skulle vara en möjlighet att förenkla för den inhemska småskaliga alkoholproduktionen och samtidigt stärka dess konkurrenskraft. I riksdagen driver vi förslaget om att utreda ett sådant införande.

Moderaterna
– Nej.