Nu finns alla svaren om gårdsförsäljning

Nu har alla remissinstanser svarat på det förslag om gårdsförsäljning som tagits fram av utredaren Elisabeth Nilsson. Foto: Länsstyrelsen Östergötland.

Remisstiden för gårdsförsäljning av alkohol har gått ut. Så här svarade några av instanserna, vi kan slå fast att det onekligen finns olika syn på frågan.

En av remissinstanserna var Göteborgs kommun. Där har man tidigare varit i fokus flera gånger när det gäller provsmakningstillstånd. När det gäller gårdsförsäljning ställer sig kommunen bakom förslaget, under förutsättning att Systembolaget samtidigt finns kvar.

Även Sveriges Bryggerier ställer sig bakom förslaget. Man har som krav att Systembolaget och det lokala sortimentet lever vidare och vill även se en annan förändring. Nämligen att ta bort den begränsning som gör att större bryggerier inte kan ha gårdsförsäljning.

– I det fall att gårdsförsäljning införs bör det inkludera alla dryckesproducenter som vill bli en del av besöksnäringen och som öppnar upp för turism och upplevelser, skriver man i sitt svar.

Föreningen Sveriges Producenter av Alkoholdrycker är inne på samma linje när det gäller produktion. Man ser det som begränsande och orättvist med ett tak på 500 000 liter öl per år för företagen.

– Förslaget innebär alltså att producenter som lyckats skapa en attraktiv produkt och därmed kan producera stora volymer, inte ska få möjlighet att erbjuda sina besökare en souvenir i samband med ett besök. Att utesluta framgångsrika företag att sälja sina produkter på samma villkor som andra är både orimligt, tillväxthämmande och minskar möjligheterna för företagen på landsbygden att utveckla en besöksverksamhet.

Besöksnäringens organisation Visita är inne på samma linje i det stora, men reagerar också på att gårdsförsäljningen ska behöva kopplas till ett kunskapshöjande evenemang, typ en provning eller rundvisning i bryggeriet.

– Visita ställer sig generellt tveksam till en reglering som kräver ett ”kunskapshöjande arrangemang” för att gårdsförsäljning ska vara tillåten. Risken måste sägas vara stor att det här uppstår gränsdragningsproblem och att bedömningarna faller ut olika i landets olika kommuner, skriver Visita i sitt svar.

Men alla remissinstanser är förstås inte positiva. Ungdomens nykterhetsförbund har synpunkter på en hel del. Man menar att förslaget skulle vara negativt för landet, och delar samtidigt ut en känga till landets kommuner för hur de sköter kontrollen av alkoholproducenter,

I förslaget om gårdsförsäljning är det tänkt att kommunerna ska sköta tillsynen. Det gillar inte UNF.

– Utredningen föreslår att kommunerna ska få ansvar för tillsynen. Med olika tillsynsmyndigheter som alla har ett näringslivsfrämjande intresse så finns stor risk för underbudspolitik. Där kommunerna tävlar med dålig tillsyn för att locka till sig alkoholindustrin. Vi vet från coronapandemin att kommunerna använder exempelvis tillsynsavgiften som ett politiskt verktyg för att stödja näringslivet, skriver man bland annat.

Länsstyrelsen i Kronoberg har lite delade meningar om förslaget, men vill bland annat begränsa gårdsförsäljningen till mindre orter och landsbygd.

– Länsstyrelsen föreslår därför i stället en kompromiss av de två modellerna i utredningen; en begränsning av försäljningstillstånd till tillverkning på landsbygd. Ett förslag till landsbygdsdefinition i detta sammanhang är tillverkning utanför eller i samhällen med mindre än 20 000 invånare. Utredningens föreslagna restriktioner om att gårdsförsäljning endast får ske vid småskalig tillverkning, i samband med studiebesök och i begränsade mängder ska gälla, skrivs det i remissvaret.

Arbetarnas socialpolitiska organisation Verdandi är negativa till förslaget, och menar också att det finns fel i den utredning som gjorts.

– Tillåtandet av gårdsförsäljning markerar en tydlig kursändring inom svensk alkoholpolitik. Privata vinstintressen får nu tillgång till en del av detaljhandeln med alkohol. När denna kursändring väl är gjord kan den inte göras ogjord. Att kunna ”backa bandet” i efterhand ter sig näst intill omöjligt. Införandet av så kallad gårdsförsäljning skulle försämra folkhälsan. Utredningens uppskattning av förslagets konsekvenser för folkhälsan är felaktiga och grovt underskattade.

Nu återstår att se hur riksdagspartierna ser på frågan. Det finns ännu ingen tidsram för när frågan ska tas upp för beslut i riksdagen.

Alla remissvaren kan du läsa här.