Fritt fram att fortsätta med kritiserade avtal

Carlsberg och Spendrups kom själva med lösningarna när Konkurrensverket utredde en otillbörlig konkurrenssituation mellan de båda bryggerierna och krogar som de knöt till sig genom avtal. Nu visar det sig att åtgärderna ingår i ett så kallat åtagandebeslut, som bara omfattar just de två bryggerierna. Andra bryggerier kan fortsätta att kräva exklusivitet i sina avtal, precis som tidigare.

I flera år utredde Konkurrensverket inkommande klagomål om de kundexklusivitetsavtal som bryggerierna Carlsberg och Spendrups skrev med krogkunder. Kundexklusivitet innebär att bryggerier i avtal med krogar, restauranger eller caféer kräver att all öl ska komma från dem, eller att de sätter så höga volymmål att krogen inte har möjlighet att ta in öl från en annan leverantör utan att bryggerierna bestraffar dem för avtalsbrott.

Konkurrensverket fokuserade på att utreda i vilken grad bryggeriernas huvudleverantörsavtal begränsar möjligheten till så kallade sidoleveranser, det vill säga möjligheten för andra leverantörer att under avtalstiden leverera starköl till de kunder som ingått avtal om huvudleverantörskap.

Konkurrensverket informerade Spendrups och Carlsberg att deras preliminära bedömning var att huvudleverantörsavtalen kan begränsa konkurrensen. Då inkom Spendrups och Carlsberg med egna förslag på åtaganden som Konkurrensverket godtog för att därefter avsluta sin fleråriga utredning.

Carlsberg och Spendrups tog bland annat på sig att att krogens volymmål är på en nivå som inte överstiger generella inköpsförpliktelser i ett avtal, samt att nivån på den generella inköpsförliktelsen ska ligga på max 80 procent av kundens efterfrågan. Dessutom fastslogs att kunden inte gör sig skyldig till ett avtalsbrott om krogen inte lyckas uppfylla volymmålen. Carlsberg får inte heller längre sätta volymmål per produktkategori inom starköl, utan endast volymmål på totalnivå, detta för att öka möjligheter till sidoleveranser. Lättnader för att installera eller hyra in parallell fatölsutrustning från andra leverantörer än de både bryggerierna ingick också i åtgärderna de både bryggerierna tog på sig.

Nu visar det sig att Åbro, Sveriges tredje största bryggeri, inte anser att de åtaganden som Konkurrensverket belagt Carlsberg och Spendrups gäller dem. Det framkommer i en rättstvist som nyligen avslutades mellan Åbro och en restaurangägare i Linköping, vilket Vimmerby tidning var först att rapportera om.

Tvisten handlade om en restaurang i Linköping som inte uppfyllde sina avtalsvolymer. Ett ambitiöst femårigt volymavtal med Åbro Bryggeri, som bland annat omfattade försäljning av 50 000 liter starköl infriades bara delvis och restaurangen gick sedan i konkurs. Åbro valde att kräva ägarna, som hade gått i borgen för avtalet, på betalning. De begärde 790712 kronor plus 24 procent i ränta samt rättegångskostnader. Tingsrätten kom fram till att restaurangägarna skulle betala 300 000 kronor till Åbro samt ränta, dock en betydligt lägre ränta än vad Åbro hade krävt. Rätten beslutade också att varje part skulle stå för sina egna rättegångskostnader.

När Beernews kontaktar Åbro för att fråga om de inte har ändrat sina avtal med kunder efter konkurrensverkets dom som lyfter fram de konkurrensproblem som bryggeriföretagens avtalspraxis har lett till, hänvisas vi till Åbros juridiska ombud, Mikael Edström på Consilio Advokatbyrå.

Han väljer att kommentera fallet och svara på frågor skriftligen via mail:
“Denna fråga har inte varit föremål för tvist och har ej avhandlats i detta mål. Konkurrensverket har dock ej meddelat någon dom. Det har fattat ett beslut om att ej ingripa mot Åbros konkurrenter (Med Åbros konkurrenter menas här Carlsberg och Spendrups, reds. anm.) på grund av deras respektive självständiga åtaganden under inledda granskningsärenden. Åbro omfattas ej av de besluten.”

Innebär det att Åbro inte har gjort några ändringar i sina avtal i den riktning som Carlsberg och Spendrups gjort? Finns det någon anledning att Åbro inte såg detta som generella branschåtaganden?

“Åbro omfattas inte av den granskning som dess konkurrenter omfattats av, av de skäl som tidigare redovisats.”

Varför upplever Åbro inte att Konkurrensverkets synpunkter gäller dem och alla stora aktörer?

“Som tidigare nämnts omfattas inte Åbro av de konkurrensbestämmelser som gäller för Carlsberg Bryggeri AB och Spendrups Bryggeri AB i detta sammanhang.” […] ”Informationsvis kan nämnas att Åbros verksamhet regleras av ett gruppundantag under gällande konkurrenslagstiftning, och de synpunkter som Konkurrensverket må ha haft i de hänvisade ärendena kan därför inte appliceras på Åbro”, avslutar Mikael Edström.

Konkurrensverket ger Mikael Edström och Åbro rätt i att de inte berörs i dagsläget, samtidigt som de poängterar att det vertikala gruppundantaget som Mikael Edström hänvisar till kan komma att återkallas om det krävs.

– Initialt har vi tittat på Carlsberg och Spendrups men vi har även tittat på andra aktörer i utredningen. Men vi måste prioritera och Åbro och de andra aktörerna är betydligt mindre än Carlsberg och Spendrups, säger Jana Horáková, jurist på Konkurrensverket.

Konkurrensverket utfärdade alltså aldrig någon dom i frågan. Utredningen avslutades efter fyra års utredning och efter att Carlsberg och Spendrups kom in med ett eget förslag på lösning.

– Det är ett åtagandebeslut. Ett åtagande är ett förslag till att lösa konkurrensproblem som de själva har inkommit med, det vill säga såhär kommer vi att bete oss framöver. Konkurrensverket har granskat åtaganden och bedömt dem tillräckliga, säger Jana Horáková.

Då utredningen gällde Carlsberg och Spendrups så är det enbart Carlsberg och Spendrups som måste ändra sitt sätt att jobba med krogavtalen. Med andra ord så är det fritt fram för alla andra bryggerier att fortsätta teckna exakt den typen av exklusivitetsavtal som Carlsberg och Spendrups åtagit sig att sluta med.

Varför har Konkurrensverket inte kommit med ett beslut som omfattar alla bryggerier?

– Vår ambition är att alla våra beslut ska vara vägledande och praxisskapande för andra, att andra ska läsa det och se vad vi godtagit. Vi ser att detta kan vara vägledande så att andra bryggerier frågar sig ”kan vi göra något bättre?”, det är vår ambition. Men det är fortfarande ett åtagandebeslut och vårt beslut gäller enbart dessa två. Det är önskvärt att det är vägledande men vi kan inte tvinga någon.

Vad händer om det inkommer nya klagomål på andra ledande aktörer som gör exakt det som Konkurrensverket misstänkte var konkurrensbegränsande i fallet Carlsberg och Spendrups. Kommer ni då att utreda dem eller är all typ av uppföljande utredning nedlagt tills vidare?

– Om Konkurrensverket får in klagomål tittar man på innehållet och ser vi om det ska prioriteras eller nedprioriteras. Det är en grupp som tittar på det, avslutar Jana Horáková.

Har du som läsare erfarenheter av avtal med bryggerier som du anser behöver belysas? Hör av dig till Beernews. Vi garanterar anonymitet och källskydd.

 

Ps. Beernews är beroende av starka supporters. För 35 kronor i månaden kan du bli Beernews Patron – då får du exklusiv tillgång till podden Beernews Deluxe plus tävlingar och annat kul. Gå med HÄR.