Stipendium till vetenskaplig forskning med anknytning till bryggerinäringen

INNEHÅLLET PÅ DENNA SIDA ÄR EN ANNONS

 

F d Bryggarämbetets i Stockholm Pensionskassa konstituerades år 1848 efter det att skråväsendet upphört genom en Kunglig Förordning året dessförinnan. Pensionskassan förvaltar de tillgångar som övertogs från det upplösta Bryggarämbetet och har numera som ett av sina ändamål:

… att giva understöd i form av stipendier, liknande bidrag eller på annat sätt till vetenskaplig forskning med anknytning till bryggerinäringen…..” (§ 2 Ändamål)

För detta ändamål utlyser härmed F d Bryggarämbetets i Stockholm Pensionskassa ett stipendiebelopp om 100 000 kr. Beloppet kan fördelas på fler stipendier.

Syftet med stipendiet är att stödja sådan vetenskaplig forskning som ur olika ämnes- och tidsperspektiv kan förväntas bidra till ökad allmän kunskap om och förståelse för svensk bryggerinäring; dess verksamhet, betydelse och förutsättningar.

Stipendiet kan sökas av enskild person eller forskargrupp för i särskild ansökan angiven vetenskaplig forskningsuppgift. Med vetenskaplig forskningsuppgift avses studie/arbete ingående i planerad och, även från annat håll, finansierad forskningsverksamhet inom ramen för forskarutbildning, akademisk forskning eller forskning inom annat vetenskapligt sällskaps verksamhet. Studien/arbetet skall syfta till offentlig publicering av resultaten.

Av ansökan skall – förutom sökandes personuppgifter, anställningsförhållanden och eventuella forskningsmeriter – framgå projektplanering med syfte och tidsplan, beskrivning av studiens anknytning till bryggerinäring, ekonomisk planering och sökt belopp, uppgifter om annan finansiering, angivande av planerad publicering samt referenspersoner. Ofullständig ansökan tas ej upp för behandling.

Stipendier som är avsedda för mottagarens utbildning eller som inte är ersättning för arbetskostnader är skattefria (Inkomst-skattelagen 8 kap, 5 §). Pensionskassan prioriterar ansökningar vars ekonomiska planering inte innehåller kostnader för sociala avgifter eller skatter.

Ansökan skall vara Pensionskassan tillhanda senast 23 februari 2021 under adress:
F d Bryggarämbetets i Stockholm Pensionskassa,
Valhallavägen 138,
114 59 Stockholm
(Märk kuvertet ”Forskningsstipendium”.)

Alternativt kan ansökan insändas till e-postadress kamreraren@bryggareambetet.se.

Beslut om utdelning av stipendium fattas av styrelsen senast 15 mars. Tilldelat belopp utbetalas snarast efter beslutsdatum till stipendiemottagare. Stipendiemottagare erbjuds därvid möjlighet att presentera aktuell forskning och resultat vid kommande årsmöte i F d Bryggarämbetets i Stockholm Pensionskassa.

För ytterligare information kontakta Pensionskassans kamrerare, Göran Claeson, på telefon 070-732 90 40 eller via e-post: kamreraren@bryggareambetet.se .

F d Bryggareämbetets i Stockholm Pensionskassa

Jöran Rehn, styrelseordförande