Systembolaget frias efter bryggerikritik

Även kom Konkurrensverket gick på Systembolagets linje kommer Philip Hafstad på Sveriges Oberoende Småbryggerier att fortsätta verka för mer insyn i Systembolagets processer.

Sveriges Oberoende Småbryggerier kritiserade tidigare i år Systembolaget på en rad punkter i ett klagomål till Konkurrensverket om Systembolagets lokala sortiment TSLS.

Det handlar om ett antal punkter från branschorganisationen: bland annat begränsningen av antalet artiklar i butiker, att Systembolagets utvärderingsmodell för TSLS hålls hemlig och otydlighet vad gäller tilldelning av butiker.

Småbryggerierna anser att den begränsning som Systembolaget infört vad gäller antal artiklar som ett bryggeri får ha i TSLS inte har stöd i de gemensamma villkor som Systembolaget har med leverantörerna.

Systembolaget som anser att kritiken i sin helhet saknar grund säger i sitt svar att TSLS styrs av hyllutrymme och kundefterfrågan. Man menar också att man tillämpat en mycket tillåtande attityd och att effekten av förändringen varit mycket måttligt.

Även vad gäller tilldelning av butiker är småbryggerierna kritiska och anser att det inte verkar finnas några klara riktlinjer för hur många butiker ett bryggeri får första gången eller vid en eventuell utökning.

Systembolaget svarar KKV att man ser till bedömd efterfrågan och hyllutrymme i butikerna. En okänd ny producent får en till tre butiker, medan en producent med ”erfarenhet av kundefterfrågan från tidigare lanseringar”, kan få allt mellan en och tio butiker baserat på kundernas tidigare mottagande. Att använda någon annan metodik skulle enligt Systembolaget få ”återverkan på den kundnytta som sortimentet syftar att tillgodose.

Varje öl i TSLS utvärderas från månad sju till nio efter lansering. Men hur den utvärderingen går till är enligt småbryggerierna mer eller mindre hemlig. De får inte veta volymer eller andra parametrar som ligger till grund för om de ska få fler eller färre butiker.

Inte helt oväntat är inte Systembolaget överens med bryggerierna om detta. Utvärderingsmodellen är inte hemlig skriver man, men säger samtidigt att försäljningssiffror för konkurrerande artiklar i butiken inte lämnas ut till leverantörer. Anledningen sägs vara att man vill minska risken för otillbörlig påverkan.

I slutänden lyssnade KKV på Systembolaget och skriver att inga ytterligare åtgärder vidtas, men att verket följer frågan.

Vi bad Philip Hafstad, ansvarig för Systembolagsutskottet på Föreningen Sveriges Oberoende Småbryggerier om en kommentar och så här svarar han:

– Vi efterfrågar större transparens och bättre kommunikation till oss leverantörer för att undvika missförstånd och missnöje bland våra medlemmar. Vi kommer fortsätta verka för mer insyn och bättre förståelse mellan Systembolaget och våra medlemmar även om KKV i detta fall inte gick på våra invändningar.